Page 4 - Кирил и Методий
P. 4

През 1864 г. зографи-
                        те Алекси Атанасов и

                        неговият ученик Геор-

                        ги Данчов изписват в

                        църквата

                        на Араповския манас-

                        тир поредица от ком-

                        позиции, илюстрира-

                        щи житията на двама-

                        та просветители. Те за
     Захари Зограф (1810-1853)       първи път в историята

     един от най-големите бъл-       на нашето изобрази-

     гарски художници и пър-        телно изкуство (до      Станислав Доспевски

     вият от изкуството на но-       1878 г.) рисуват цял     (1823-1877) пресъзда-

     вото време. Работейки в        цикъл от житийни       ва няколко пъти обра-

     Рилския манастир той по-        сцени на Кирил и Ме-      зите на Кирил и Мето-

     мества образа на Мето-         тодий.             дий. Иконите от 1860
     дий между светците до св.
                                        г. – за храма „Успение
     Стефан и св. Сава.
                                        на Пресвета Богороди-

                                        ца” в Пазарджик.

                                       Знаменитият наш художник
                                       Николай Павлович създава

                                       композиция, посветена на
                                       Кирил и Методий. Тя е изг-

                                       радена в духа на немския
                                       класицизиран романтизъм –

                                       в нея той продължава да
                                       търси яснотата на формите,

                                       плавността на контурите и
                                       изискаността в жестовете.
   1   2   3   4   5