Агенция по обществени поръчки
Вътрешни правила за обществени поръчки

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (2016) (изтегли)

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача (изтегли)

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (2014) (изтегли)

Обществена поръчка "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГ по туризъм, Варна през 2016-17"

15.12.2015

Договор с ВИКИ КОМФОРТ 2004 ЕООД (изтегли)

28.10.2015

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Варна през 2016-2017"

изтегли във формат pdf (публична покана) (техническа спецификация) (изискавания към офертите) (методика за оценка) (разяснения по въпроси) (протокол от заседанието на комисията)

изтегли във формат word (приложение 3) (приложение 4) (приложение 5) (приложение 6-7) (приложение 8) (приложение 9) (приложение 10) (приложение 11) (приложение 12) (приложение 13) (приложение 14) (приложение 15) (приложение 16)

(приложение 17)

Обществена поръчка по „Проект: „Мастер шеф в учебната кухня на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” – Варна”

Раздел I

Обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”

26.08.2015

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”. (изтегли)

27.08.2015

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”. (изтегли)

07.09.2015

Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”. (изтегли)

14.09.2015

Протокол от заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”. (изтегли)

Раздел II

Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”

04.09.2015

Публична покана за доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

04.09.2015

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

изтегли в word (съдържание), (приложение 1) , (приложение 1.1) , (приложение 2) , (приложение 3) , (приложение 4) , (приложение 5) , (приложение 6-7) , (приложение 8) , (приложение 9) , (приложение 10) , (приложение 11) , (приложение 12) , (приложение 13) , (приложение 14) , (образец 1) , (образец 2)

08.09.2015

Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

17.09.2015

Протокол от заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”. (изтегли)

21.10.2015

Договор с "Панов“ ЕООД (изтегли)

12.2015

Справка за изплатени суми на "Панов“ ЕООД по изпълнение на договор за "Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

Справка за възстановена гаранция на "Панов“ ЕООД за добро изпълнение на договор за "Доставка и монтаж на оборудване в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

Раздел III

Обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”

17.09.2015

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”. (изтегли)

17.09.2015

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна”

изтегли pdf (технически спецификации), (изискавания към офертите), (методика за оценка)

изтегли в word (приложение 5) , (приложение 6-7) , (приложение 8) , (приложение 9) , (приложение 10) , (приложение 11) , (приложение 12) , (приложение 13) , (приложение 14) , (образец 1) , (образец 2)

17.09.2015

Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

05.10.2015

Протокол от заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

21.10.2015

Договор с "АЛСИС“ ЕООД (изтегли)

12.2015

Справка за изплатени суми на "АЛСИС“ ЕООД по изпълнение на договор "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

03.2016

Справка за възстановена гаранция на "АЛСИС“ ЕООД за добро изпълнение на договор "Извършване на строително-ремонтни дейности в учебна кухня №2 по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", Решение №299/05.05.2015г. на МС по проект "Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр.Варна” (изтегли)

Проект "Близко до практиката обучение по туризъм отговарящо на международните стандарти"

20.10.2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности на учебна зала за професионално обучение" (изтегли)

06.11.2014

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни дейности на учебна зала за професионално обучение" (изтегли)

10.12.2014

Договори за възлагане на обществени поръчки

Договор с "Делириум“ ЕООД (изтегли)

Справка за изплатени суми през 2014 по изпълнение на договори по ОП "Извършване на строително-ремонтни дейности на учебна зала за професионално обучение" (изтегли)

27.02.2015

Справка за изплатени суми през 2015 по изпълнение на договори по ОП "Извършване на строително-ремонтни дейности на учебна зала за професионално обучение" (изтегли)

Проект "Близко до практиката обучение по туризъм отговарящо на международните стандарти"

20.10.2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване за учебна зала за професионално обучение" (изтегли)

06.11.2014

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване за учебна зала за професионално обучение" (изтегли)

10.12.2014

Договори за възлагане на обществени поръчки

Договор с "Ани-М“ ЕООД (изтегли)

Договор с "Офис Консумативи“ ООД (изтегли)

Договор с кооперация "Панда“ (изтегли)

Договор с "ХИТ ПРОЕКТ“ (изтегли)

Справка за изплатени суми през 2014 по изпълнение на договори по ОП "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебна зала за професионално обучениe" (изтегли)

27.02.2015

Справка за изплатени суми през 2015 по изпълнение на договори по ОП "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебна зала за професионално обучениe" (изтегли)

Покана за ОП с предмет "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГ по туризъм, Варна през 2015"

13.12.2014

Публична покана за обществена поръчка с предмет "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Варна през 2015" (изтегли)

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Варна през 2015" (изтегли)

Приложения към документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Варна през 2015" (изтегли)

05.01.2015

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Варна през 2015" (изтегли)

28.01.2015

Договор за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

© 2014-2017 Огнян Панайотов